guideubon

 

ฟ้าประทาน งานแห่เทียนอุบล 3 คีย์แมน รมต.-ผวจ.-ททท. ล้วนคนอุบล

3คีย์แมน-งานแห่เทียน-อุบล-05.jpg

วันที่ 22 เมษายน 2561 การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

งานแห่เทียน-อุบล-01.jpg

กิจกรรมที่สำคัญในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา สำหรับปีนี้ ได้แก่ พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน กิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน การจัดทำต้นเทียนถ่ายทอดเรื่องราวเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ การแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 11 กิจกรรมถนนสายธรรม-สายเทียน การเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา การประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง การจัดแสดงต้นเทียนพรรษา การแสดงประกอบเสียงแสงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน การประกวดและแกะสลักเทียน การทำอุโมงค์เทียน การจัดแสดงขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาที่สวยงาม การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าโอทอป พร้อมกิจกรรมอื่นๆ

งานแห่เทียน-อุบล-02.jpg

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2561 นี้ ไกด์อุบลสังเกตุเห็นว่า องค์กรที่มีส่วนในการจัดงาน ล้วนมีผู้นำองค์กรเป็นชาวอุบลทั้งสิ้น ทำให้มั่นใจได้ว่า งานแห่เทียนอุบลปีนี้ จะต้องเข้มข้น ยิ่งใหญ่แน่นอน เนื่องจากการได้ผู้นำองค์กรเป็นชาวอุบล ย่อมคลุกคลีและเข้าใจงานแห่เทียนของจังหวัดบ้านเกิดเป็นอย่างดี  สำหรับผู้นำองค์กรที่ไกด์อุบลกล่าวถึง ได้แก่

1. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

วีระศักดิ์-โควสุรัตน์-รมว-ท่องเที่ยวและกีฬา-01.jpg

2. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

3คีย์แมน-งานแห่เทียน-อุบล-สฤษดิ์-วิฑูรย์-01.jpg

3. นางธนพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี

3คีย์แมน-งานแห่เทียน-อุบล-ธนพร-พูลเพิ่ม-01.jpg

ขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เริ่มจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ไปแล้ว ซึ่งถือว่ามีความคืบหน้าไปอย่างมาก นอกจาก 3 คีย์แมนสำคัญที่กล่าวข้างต้นจะเป็นชาวอุบลโดยบังเอิญ ราวกับฟ้าประทานให้แล้ว ยังมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ นายกเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในตำแหน่งมายาวนานหลายปี ย่อมเล็งเห็นข้อบกพร่อง และการปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ดงันั้น งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ไกด์อุบลคาดว่า จะต้องมีความสมบูรณ์และยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ ครั้งที่จัดมาอย่างแน่นอน

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล