guideubon

 

ปิดการท่องเที่ยวและพักแรม บริเวณน้ำตกสร้อยสวรรค์ ชั่วคราว

น้ำตกสร้อยสวรรค์-01.jpg

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายประมวล รัตนวัน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ลงนามประกาศอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณน้ำตกสร้อยสวรรค์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

ตามที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้เปิดให้มีการท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกสร้อยสวรรค์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ดำเนินการการปรับปรุงเส้นทางเข้าน้ำตกสร้อยสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเส้นทาง และมีเครื่องจักรกลกำลังปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและความไม่สะดวกกับนักท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในกาคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณน้ำตกสร้อยสวรรค์เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 15 กรกฎาคม 2566

น้ำตกสร้อยสวรรค์-02.jpg