guideubon

 

เชิญร่วมแข่งขันทำอาหาร Food Invention Contest ถนนคนเดินอุบล

Food-Invention-Contest-02.jpg

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการถนนคนเดิน : ยล ยิน กิน เที่ยว ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566๖ ณ บริเวณถนนคนเดิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีพื้นที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมอาหารสำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนับสนุนให้เกิดอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดแสดงความสามารถและบริการทางวัฒนธรรม กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี โดยบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการจัดโครงการดังกล่าวกำหนดให้กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร "Food Invention Contest" โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดการแข่งทำอาหาร ดังนี้

คุณสมบัติ

1 เป็นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีใจรักในการทำอาหาร อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป (นับถึงวันสมัคร) 
2. ต้องไม่ใช่ผู้มีอาชีพเชฟ หรือเคยเป็นเชฟมืออาชีพมาก่อน หรือผู้ที่เคยทำงานในภัตตาคาร ร้านอาหารชื่อดัง หรือโรงแรม

การสมัครเข้าแข่งขัน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งข้นได้ 3 ช่องทาง คือ
1. ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ชั้น 2) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันและเวลาราชการ (วันจันท - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.) หยุดวันนักขัตฤกษ์
2. ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดทำในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Promotion.ub66@gmail.com โดยจะยึดวันที่ส่งในระบบเป็นสำคัญ
3. ส่งเอกสารการสมัครผ่านไปรษณีย์ ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จ่าหน้าถึงคณะกรรมการแข่งขันการทำอาหาร ซึ่งคณะกรรมการฯ จะยึดวันที่เอกสารการสมัครมาถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าประกวดการแข่งขันทำอาหาร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 แผ่น

กำหนดการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขันการทำอาหาร "Food Invention Contest" ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณถนนคนเดิน จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 18.00 น. ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัวที่ศาลา 80 ปี พระวิบูลธรรมาภรณ์ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร

หลักเณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสิน

1. เกณฑ์การให้คะแนน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมวัตถุดิบหลัก (วัตถุดิบปริศนา) สำหรับการแข่งขันไว้ให้ ผู้เข้าแข่งขันต้องนำวัตถุดิบหลักมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหาร ภายใต้หัวข้อ "อาหารเช้าของชาวอุบลฯ" โดยผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องปรุงรส ภาชนะในการประกอบอาหาร/จัดตกแต่งอาหาร เตาแก๊ส หรือวัตถุดิบอื่น ๆ มาเอง

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ในการพิจารณาตัดสินการแข่งขันดังกล่าว โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้
- ความสะอาด ถูกหลักสุขลักษณะ 10 คะแนน
- มีความคิดสร้างสรรค์ และการเน้นวัตถุดิบหลัก 30 คะแนน
- รสชาติของอาหาร 30 คะแนน
- การจัดตกแต่งอาหาร 10 คะแนน
- วิธีการปรุงประกอบอาหาร 10 คะแนน
- ระยะเวลาในการประกอบอาหาร 10 คะแนน
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

2. เกณฑ์การตัดสิน
- คณะกรรมการจะชิมอาหารจากผู้เข้าแข่งขัน และพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดจากคณะกรรมการจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันทำอาหาร
- ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแข่งขันอย่างเคร่งครัด
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะประท้วงหรือคัดค้านไม่ได้

รางวัลในการประกวด

กำหนดรางวัลในการประกวด ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น 2) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-244531 หรือ 081-8746590 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ในวันเวลาราชการ