guideubon

 

รวมข่าวปลอม กฟภ. ส่งข้อความผ่านทาง SMS, Line, E-mail และลิ้งค์

กฟภ-SMS-Line-E-mail-01.jpg

ข่าวปลอม กฟภ. ส่งข้อความผ่านทาง SMS, Line, E-mail และลิ้งค์ให้ประชาชนเพื่อให้บริการต่างๆ เช่น การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, ขอเปลี่ยนหรือติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, ขอคืนเงินค่าไฟฟ้า และลงทะเบียนขอใช้ไฟฟ้าฟรี

ตามที่มีการกล่าวอ้างข้อมูล เรื่องเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ส่งข้อความผ่านทาง SMS, Line, E-mail, ลิ้งค์ให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้บริการต่าง ๆ นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การกระทำดังกล่าวเป็นการแอบอ้างโดยมิจฉาชีพ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายส่งข้อความให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือประชาชนผ่านช่องทาง SMS, Line, E-mail และลิ้งค์ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กฟภ-SMS-Line-E-mail-02.jpg

กฟภ-SMS-Line-E-mail-03.jpg

กฟภ-SMS-Line-E-mail-04.jpg

กฟภ-SMS-Line-E-mail-05.jpg

กฟภ-SMS-Line-E-mail-06.jpg

กฟภ-SMS-Line-E-mail-07.jpg

กฟภ-SMS-Line-E-mail-08.jpg

กฟภ-SMS-Line-E-mail-09.jpg

กฟภ-SMS-Line-E-mail-10.jpg

กฟภ-SMS-Line-E-mail-11.jpg

กฟภ-SMS-Line-E-mail-12.jpg