guideubon

 

ระดับน้ำมูล 18 ก.ย.65 อีก 6 ซม. ท่วมฝั่งวารินฯ ครึ่งเมตร

ท่วมครึ่งเมตร-01.jpg

วันที่ 18 กันยายน 2565 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้ วัดได้ 112.44 ม.รทก. หรือระดับ 7.44 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.10 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.44 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,564.00 ลบ.ม./วินาที

ท่วมครึ่งเมตร-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำไหล เข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เดซอุดม นาจะหลวย น้ำยืน ทุ่งศรีอุดม น้ำขุ่น ม่วงสามสิบ ตาลสุม เขื่องใน ดอนมดแดง และอำเภอตระการพืชผล 

ด้านการดำรงชีพ ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ อพยพจำนวน 17 ชุมชน 235 ครัวเรือน ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 14 จุด และพักบ้านญาติ/บ้านเช่า จำนวน 28 ครัวเรือน ดังนี้

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง
- ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (วังแดง)
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ศาล SML อเนกประสงค์
- ชุมชนวัดบูรพาราม 2
ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณรอบบ่อบำบัด
- ชุมชนวัดบูรพาราม 3
ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณชุมชนโนนบุ่ง (ใกล้ทางเข้าสวน 42 ไร่)
- ชุมชนวัดบูรพา 3
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ศาลากลางบ้านดู่
- ชุมชนศาลากลางบ้านดู่
ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณกลางซอย ตรงข้ามบ้านตายาย
- ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3
ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณซอยติ่งปลาเผา
- ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1
ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณโรงเรียนวัดท่าวังหิน
- ชุมชนวัดกุดคูณ 2
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ศาลาวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
- ชุมชนเทศบาลบูรพาอุบลฯ 1

เขตเทศบาลตำบลแจระแม
ศูนย์พักพิงชั่วคราว ศาลปู่ตา
- บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 1
- บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2
ศูนย์พักพิงชั่วคราว เอกชน SP ท้ายหมู่บ้าน
- บ้านทัพไท หมู่ 7

เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ศูนย์พักพิงชั่วคราว โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
- ชุมชนท่าบ้งมั่ง
- ชมชนเกตแก้ว
ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดหาดสวนสุข
- ชุมชนหาดสวนสุข
- ชุมชนหาดสวนสุข 1
ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณเนินที่สูงกลางชุมชนดีงาม
- ชุมชนดีงาม

พักบ้านญาติ/บ้านเช่า 28 ครัวเรือน
- ชุมชนท่าบ้งมั่ง 4
- ชุมชนเกตุแก้ว 3
- ชุมชนหาดสวนสุข 8
- ชุมชนหาดสวนสุข-1 12
- ชุมชนลับแล 1