guideubon

 

ผู้นำนักศึกษา ม.อุบลฯ MOU รับน้องแบบสร้างสรรค์

รับน้องแบบสร้างสรรค์-UBU-01.jpg

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี นายเฉลิมศักดิ์ กระโพธิ์ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายชัชนันท์ กำจร นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายกสโมสรนักศึกษาทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการยกเลิกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและระบบโซตัส ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีการรับน้องสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 

นายเฉลิมศักดิ์ กระโพธิ์ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2566 กำหนดให้คณะ วิทยาลัยจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีการรับน้องสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง การจัดกิจกรรมให้อยู่บนหลักการของ "สิทธิมนุษยชน" คือ สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองทั้งทางความคิดและการกระทำที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ และเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าผลเสียของระบบโซตัส ที่มีการทำร้ายผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ อันเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

ทางสภานักศึกษาฯ จึงขอความร่วมมือองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสโมสรนักศึกษาทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข, คณะนิติศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, คณะบริหารศาสตร์, คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมลงนามโดยพร้อมเพรียงกัน

รับน้องแบบสร้างสรรค์-UBU-02.jpg

พร้อมทั้งนี้ สโมสรนักศึกษาทั้ง 10 คณะ 1 วิทยาลัย ได้พิจารณากิจกรรมอย่างถี่ถ้วน เพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกประเภท ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น สร้างสรรค์ สุภาพเหมาะสม ห้ามใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม ถากถางเสียดสี และรุนแรงต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันจะนำไปสู่ความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆ ได้

และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ซึ่งตระหนักถึงการรับน้องแบบสร้างสรรค์ที่ว่า "เราเชื่อว่าความเต็มใจ ความสมัครใจ คือพื้นฐานที่สำคัญของการจัดกิจกรรมที่ดี พวกเรามาร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในรั้วมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน"

นับเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับคนทุกช่วงวัย จากการประสานความร่วมมือร่วมใจสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ที่มุ่งมั่นและสนับสนุนการดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันต่อไป


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว